Kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzības un attīstības biedrība (turpmāk- KMAAB) ir kultūrvēsturiskā pieminekļa- Mālpils muižas- pārvaldītāja, nodrošinot tās uzturēšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.
Lai īstenotu šos mērķus, Mālpils muižā ierīkota luksus klases dizaina viesnīca un atrodas viens no labākajiem restorāniem Latvijā. Muižas greznās zāles un halles ir lieliski piemērotas kāzām, īpašām svinībām, kā arī semināriem un banketiem. Mēs vēlamies, lai izmantojot Mālpils muižā sniegtos pakalpojumus, mūsu klienti justos gaidīti. Mūsu klienti var pavadīt laiku mūsu viesnīcā individuāli vai iznomāt Mālpils muižu savam pasākumam.

Lai mēs varētu nodrošināt saviem klientiem vislabāko apkalpošanu, mums var rasties nepieciešamība apstrādāt jūsu personas datus. Tādā gadījumā Mālpils muiža darbojas kā pārzinis.

KMAAB var iegūt datus gan no jums, kad jūs mums šādus datus sniedzat, kā arī mēs  varam iegūt tos no cita avota, piemēram, ceļojuma organizētāja vai publiskām datu bāzēm.

Šie noteikumi ir izstrādāti, lai saskaņā ar Eiropas parlamenta un padomes regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk- Regula) sniegtu jums kā datu subjektam nepieciešamo informāciju.

Lūdzam sazināties ar mums visos gadījumos, ja pēc šo noteikumu izlasīšanas jums ir radušies jautājumi par personas datu apstrādi:
Tālr.: (+371) 26666600
E-pasta adrese: info@malpilsmuiza.lv

I Kādēļ un kādos gadījumos mēs apstrādājam jūsu personas datus

Jums ir jāzina, ka primāri mēs apstrādāsim jūsu datus tikai, lai nodrošinātu līguma sagatavošanu, noslēgšanu un izpildi gadījumos, kad esat izvēlējies saņemt Mālpils muižas pakalpojumus (viesnīcas izmantošana, telpu noma pasākumiem).

Mēs apstrādāsim jūsu datus arī citos gadījumos, kad tam ir tiesisks pamats, piemēram, piemēram, grāmatvedības vešanai un informācijas sniegšanai nodokļu administrācijai gadījumos, kad to nosaka likums.

Gadījumos, kad personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai sagatavotu noslēgšanai līgumu vai sniegtu pakalpojumu uz rakstiska līguma pamata, jums nav pienākuma sniegt informāciju. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka tādā gadījumā mēs nevarēsim nodrošināt līguma sagatavošanu un līguma noslēgšanu.

Tikai ar jūsu piekrišanu, mēs apstrādāsim jūsu datus tādiem mērķiem un nolūkiem, kuriem nepastāv cits tiesisks pamats, un tikai tādā apjomā, kādā jūs esat piekritis. Šādi mērķi var būt, piemēram, piedāvājumu nosūtīšana par Mālpils muižas īpašajiem piedāvājumiem, klienta karšu apkalpošana vai darba piedāvājumu nosūtīšana, ja esat darba meklētājs.

Mēs vienmēr apstrādājam datus minimālā apjomā, lai sasniegtu datu apstrādes mērķi. Mēs nevācam un neapstrādājam datus, kas mums nav nepieciešami mērķa sasniegšanai. Iesniedzot mums datus pēc savas iniciatīvas, rūpīgi izvērtējiet sniegto datu apjomu. Nesniedziet mums datus par trešajām personām, ja neesat pārliecināts, ka jums ir tiesības veikt trešo personu datu apstrādi.

Jebkurā gadījumā jūs varat precizēt datu apstrādes mērķi, sazinoties ar mums:
Tālr.: (+371) 26666600
E-pasta adrese: info@malpilsmuiza.lv

Atkarībā no jūsu izmantotā pakalpojuma un darījuma noteikumiem,  apstrādājamo datu apjoms var atšķirties. Apstrādājamo datu apjoms vienmēr tiek noteikts, izvērtējot katru gadījumu individuāli.

II Ja jūs pārstāvat juridisku personu, kura no mums saņem pakalpojumus

Lai saņemtu KMAAB pakalpojumus, atsevišķos gadījumos jūs iesniedzat informāciju par savu pārstāvi, kā arī kontaktpersonām. Lūdzu, pirms informācijas izpaušanas par saviem pārstāvjiem un kontaktpersonām, informējiet šīs personas par viņu personas datu apstrādes faktu un iespēju šeit atrast informāciju, kā šāda personas datu apstrāde tiek veikta.

Juridisko personu amatpersonu un citu pārstāvju dati tiks izmantoti, lai nodrošinātu ar juridisko personu plānota darījuma noslēgšanu, šāda darījuma izpildi vai sazināšanos ar juridisko personu (skatīt sadaļu “Kādēļ un kādos gadījumos mēs apstrādājam jūsu personas datus»). Mēs apstrādāsim juridiskas personas pārstāvju un kontaktpersonu datus, lai nodrošinātu darījuma sagatavošanas, noslēgšanas  vai izpildes pierādījumus.

Ja Jūs nododat mums savu amatpersonu un citu pārstāvju informāciju, izvairieties nodot informāciju par privātiem saziņas līdzekļiem (privātie tālruņu numuri, privātās e-pasta adreses, dzīvesvietas adreses). Lūdzam ņemt vērā, ka mums nav iespējams atšķirt informāciju par privātiem saziņas līdzekļiem no uzņēmuma saziņas līdzekļiem.

III Ja jūs esat darba meklētājs

Ja jūs esat darba meklētājs un vēlaties pieteikties darbā KMAAB saskaņā ar mūsu publicētu sludinājumu, parasti mēs lūgsim jūs atsūtīt pieteikuma (motivācijas) vēstuli, kā arī darba un izglītības aprakstu (CV) un kontaktinformāciju, lai varētu izvērtēt jūsu atbilstību KMAAB vakancei. Atsevišķos gadījumos mēs varam lūgt norādīt personas, kuras var sniegt par jums rekomendācijas.

Nesniedzot informāciju par savu darba pieredzi vai izglītību un citām prasmēm, kas var būt noderīgas darba veikšanā, mums var būt ierobežotas iespējas jūs novērtēt, tādēļ mēs visticamāk neveiksim jūsu kandidatūras izvērtēšanu. Ja nesniegsiet savu kontaktinformāciju (e-pasta adrese vai tālruņa numurs), mēs  nevarēsim ar jums sazināties.

Jūsu sniegtā informācija tiks izmantota personāla atlasē, lai ar jums sazinātos, veiktu pārrunas vai sagatavotu noslēgšanai darba līgumu, ja jūsu kandidatūra būs atbilstoša un jūs piekritīsiet strādāt KMAAB.

Ja darba līgums ar jums netiks noslēgts, jūsu sniegtie personas dati tiks saglabāti līdz brīdim, kamēr tiks pabeigta darbinieka meklēšanai konkrētai vakancei.

Jūs vienmēr varat atsūtīt mums savu pieteikuma vēstuli un CV un lūgt, lai mēs sazināmies ar jums gadījumos, kad KMAAB rodas brīvas vakances. Šādos gadījumos mēs glabāsim jūsu datus līdz jūsu piekrišanas atsaukšanai.

IV Ja esat sniedzis piekrišanu jūsu datu apstrādei

Katrā laikā jūs varat izteikt piekrišanu nesaistošas informācijas, dažādu piedāvājumu vai reklāmas materiālu saņemšanai no mums, dalībai akcijās, aptaujās mūsu rīkotajos publicitātes pasākumos vai jūsu privāto fotogrāfiju izmantošanai mūsu publicitātes pasākumos.

Šādā gadījumā jūsu dati tiks apstrādāti uz piekrišanas pamata, un jūsu piekrišana un personas datu iesniegšana ir brīvprātīga. Ja jūs tos nesniegsiet, mēs ar jums nesazināsimies, tajā skaitā, neinformēsim par mūsu piedāvājumiem un nesniegsim citus informatīvus materiālus, ja vien tam nepastāv cits tiesisks pamats.

Savu piekrišanu jūs varat atsaukt jebkurā laikā, taču tas neietekmēs personas datu apstrādi, kas veikta pirms šāda piekrišanas atsaukuma, un šādas apstrādes likumību.

Ja sniedzāt piekrišanu, kā norādīts augstāk, tad jūsu personas dati tiks uzglabāti līdz brīdim, kad atsauksiet savu piekrišanu.

Ja datu apstrāde notiek uz jūsu piekrišanas pamata, jūs varat katrā laikā atsaukt savu piekrišanu, nosūtot rakstisku pieprasījumu uz  elektroniskā pasta adresi: info@malpilsmuiza.lv vai KMAAB juridisko adresi.

V Kas saņems jūsu personas datus

Jūsu personas dati tiks izmantoti tikai paredzētajiem datu apstrādes nolūkiem un mērķiem.

Datu apstrādes nolūkos jūsu dati var tikt nodoti mūsu darbiniekiem un pakalpojumu sniedzējiem, kuri apkalpo KMAAB un tiek iesaistīti  līguma noslēgšanā vai saistību izpildē, piemēram, restorānu apkalpojošais uzņēmums, ja ir nepieciešamas ar jums sazināties par restorāna pakalpojumiem, juristi, zvērināti advokāti, grāmatveži, IT speciālisti, pasta pakalpojumu sniedzēji, kā arī citas personas, kas ir iesaistītas datu apstrādes nolūka sasniegšanā. Likumā noteiktos gadījumos jūsu personas dati var tikt nodoti valsts vai pašvaldību iestādēm vai tiesai.

VI Cik ilgi tiks glabāti jūsu dati

Datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no datu apstrādes nolūka, mērķa un tiesiskā pamata.

Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods varbūt pamatots ar līgumu ar jums, tiesvedības vajadzībām, KMAAB vai trešo personu leģitīmajām interesēm vai piemērojamiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas normatīvajiem aktiem, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).

VII Jūsu tiesības

Mēs informējam jūs, ka saskaņā ar Regulu Jums ir šādas vispārējas tiesības:

  • pieprasīt jūsu piekļuvi jūsu datiem;
  • tiesības noteiktos gadījumos pieprasīt jūsu datu labošanu vai dzēšanu;
  • tiesības noteiktos gadījumos pieprasīt jūsu datu apstrādes ierobežošanu;
  • tiesības noteiktos gadījumos iebilst pret savu datu apstrādi;
  • tiesības uz datu pārnesamību;
  • tiesības atsaukt savu piekrišanu, ja jūsu datu apstrādes pamatā ir jūsu izsniegta piekrišana;
  • tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Visos gadījumos, lai sazinātos ar mums Jūsu tiesību izlietošanas jautājumos, lūdzam sūtīt rakstisku informāciju uz elektroniskā pasta adresi: info@malpilsmuiza.lv vai KMAAB juridisko adresi.